Book recommendation - The New Health Rules

We highly recommend this book by Dr. Frank Lipman about how to take care of your health, soul, life and diet. It is filled with beautiful images and inspiration, and gives you short and sweet tips on how to live a richer life. Dr. Lipman says that it has never been easier to be healthy, and that it's not about dieting or restricting yourself. It is about eating better, moving smarter, boosting your energi and the art of living a happy life.Denne boken anbefales på det varmeste. Det er en enkel, lettlest, delikat og elegant bok som forklarer hvordan man kan oppgradere kosten, helsen, sinnet og livet. Det er lite tekst, mye bilder og mye inspirasjon. Bildene er så fine at man får lyst til å hoppe inn og bo i den. Ifølge Dr. Lipman har det aldri vært lettere å være sunn. Og å være sunn er altså ikke hvordan å følge restriksjoner eller å følge en diett. Det er hvordan å spise bedre, bevege seg smart, booste energien, restituere, og kunsten å leve.the new health rules

Dr. Lipman's advice

 1. Don't multitask, solotask. Feel the pleasure of doing just what you are doing right now.
 2. Avoid using antibacterial soaps and strong products on your body.
 3. Be kind. To yourself and others.
 4. Surround yourself with people you love who makes you feel safe.
 5. Eat the good fat, especially in the morning.
 6. Milk, gluten and sugar gives you bad skin, troubled stomach and confuses your hormones.

Dr. Lipmans råd

 1. Solo-task ikke multi-task. Kjenn gleden av å gjøre akkurat det du holder på med og kun det.
 2. Ikke bruk antibakterielle såper eller smør sterke produkter på kroppen din.
 3. Vær snill. Mot deg selv og andre
 4. Omring deg med folk som du er glad i og som får deg til å føle deg trygg.
 5. Spis det gode fettet, helst om morgenen (avokado og rå nøtter)
 6. Melk, gluten og sukker gir deg dårlig hud, dårlig mage og forvirrer hormonene dine. Du har det absolutt best uten.

the new health rules avokado Get the book here.Finn boken her.

Eat more raw chocolate

Most of us have good associations with chocolate. It's a really good thing to enjoy with friends. Or just by yourself. Luckily, eating healthier doesn't have to mean giving up chocolate. If you choose the right one, it can actually really benefit your health. The difference between the "good" and the "regular" types are the ingredients and how it has been produced. "Regular" chocolate contains milk or milk powder, refined sugar and often lots of additives.
//De aller fleste har gode assosiasjoner til sjokolade. Det er skikkelig hyggelig å spise det sammen med andre. Og alene. Heldigvis behøver man ikke å gi opp sjokolade for alltid selv om man vil spise litt bedre. Verdens beste nyhet er at sjokolade på den riktige måten har vist seg å gi mange helsefordeler. Ofte har man hørt at sjokolade kan være sunt i små mengder, men da bør man se nærmere på hva slags sjokolade dette gjelder! Forskjellen på "vanlig" og rå sjokolade er innholdet og måten den har blitt behandlet på. "Vanlig" sjokolade inneholder melk eller melkepulver, raffinert sukker og gjerne en lang liste uvisse ingredienser og aromaer.
SONY DSC
What is raw cacao?
Cacao is called raw when it's not been heated above 41 degrees. All the nutrition is still intact, which is why this is more beneficial for us. Raw cacao is one of nature's strongest antioxidants.
 • Raw cacao mass (that we can make our own chocolate from) is cacao beans pressed at a really low temperature. The cacao butter is not separated, as it is in raw cacao powder. This means that cacao mass is a little less bitter than cacao powder.
 • Raw cacao powder is what's left when you separate cacao butter fra cacao beans, and pulverise it.

How do you use it?Raw cacao can be used to make a good cup of hot chocolate, brownies, see our recipe (here), homemade chocolate, chocolate mousse, in granola, in smoothies, milkshakes, chocolate chia porridge, etc. You can also use it in cooking such as for adding extra flavour to chili con (or sin) carne. For more inspiration, see more recipes here.

//Hva er rå kakao?

Kakaoen kalles  når den ikke har blitt varmet opp over 41 grader. Alle næringsstoffene er fortsatt intakt, og det er derfor denne typen sjokolade er bedre for oss. Rå kakao er en av de sterkeste antioksidantene vi finner i naturen!

 • Rå kakaomasse (som man kan lage egen sjokolade/kakao av) er kakaobønner som er presset på veldig lav varme. Her er ikke kakaosmøret skilt ut, slik det er i rått kakaopulverDette betyr at kakaomasse smaker litt mindre bittert enn kakaopulver.
 • Rått kakaopulver er det som blir igjen når du skiller kakaosmør fra kakaobønner, og pulveriserer dette.

Hvordan bruker man det?Rå kakao kan brukes til å lage en god kopp kakao, brownies (se video eller vår oppskrift her), hjemmelaget sjokolade, sjokolademousse, blandes i muesli, i smoothies, milkshake, sjokoladechiagrøt, trøfler etc. Kakaomasse/pulver kan også brukes i matretter som f eks chili con(sin) carne for å gi en ekstra god smak. For mer inspirasjon, se flere oppskrifter her. SONY DSCDid you know that raw cacao:

 • Contains more antioxidants than blueberries and wine?
 • Contains up to 7 times more antioxidants than "regular" dark chocolate?
 • Is the food with highest level of magnesium of all foods, and that this mineral is nr. 1 for a good heart function?
 • Contains a substance that we also release when we're in love (PEA)?

 Visste du at rå kakao:

 • Har høyere innhold av antioksidanter enn både blåbær og vin?
 • Inneholder opptil 7 ganger mer antioksitantenheter enn en typisk vanlig mørk sjokolade?
 • Er maten med høyest innhold av magnesium av alle vanlige matvarer, og at dette er mineral nr. 1 for en god hjertefunksjon?
 • Inneholder et adrenalinlignende stoff (PEA) som frigjøres når vi er forelsket?
 • Har innhold av aminosyren tryptofan som kan gjøre at man sover bedre?

Ikke dårlig for å være noe så digg! SONY DSCSONY DSChttps://vimeo.com/36028864

Balance your pH level to boost your health

Today we're gonna catch up on a little something we learned in middle school. Most of us probably already forgot these juicy facts, but it's never too late to re-discover something useful and interesting. We are talking about pH value because a well-balanced pH level is essential to the functioning of our body!Her kommer en liten catch-up fra noe vi en gang lærte på ungdomsskolen, men kanskje glemte allerede på vei ut av klasserommet, nemlig pHverdi!

pH VALUE: pH stands for "potential of hydrogen". Technically, it's the measure of the number of hydrogen ion concentration in a specific water solution. The pH value of something describes how acidic or alkaline something is. The scale runs from 0-14, where neutrality is at 7. The higher above 7 you reach, the more basic something is, and vice versa.

pH VERDI: pH står for "potential of hydrogen". Rent teknisk er det målingen av antall hydrogeninoer i en spesifikk vannløsning. pH-verdien av noe forteller hvor syre- eller basedannende det er. Skalaen går fra 0-14, hvor noe som er nøytralt har en pH på 7. Jo høyere over 7 du kommer, jo mer basisk er det, og jo mer oksygen inneholder det (og omvendt).

What's important to know?

 • In order for the body to function at full speed, your pH level needs to be within certain boundaries. Optimally, we want to tip towards the alkaline side, with a pH of the blood around 7.365. A pH below 7 can be dangerous, as the oxygen levels are reduced, and the cell metabolism will shut down.
 • The biochemist and nutritionist Ragnar Berg and chemist Fred W. Koch paved the way for the topic of pH value. Berg's research showed that eating 7 times as much alkalizing as acidic food is the best thing to do. Koch showed that acidic diets can be a source of most diseases.
 • The biochemist and cell biologist Otto Warburg found out that the main reason for cancer is the development of acidity in the blood.
 • If we are too high on acidity, the body will try to rebalance the levels by extracting alkalizing minerals from your bones, organs, and teeth. Every once in a while this is nothing to worry about, but we don't have everlasting reserves to draw from. Eventually, this can lead to osteoporosis. Ironically, a diet high on dairy products (that many people associate with strengthening the bones) can cause this situation, as dairy is acidic.

Hva trenger vi å vite?

 • For at kroppen skal fungere i topp stand ønsker vi at blodets pH holdes innenfor visse grenser. Optimalt sett ønsker vi å helle over til den basiske siden, med en pH-verdi i blodet på ca 7.365. En pH under 7 er ekstremt farlig, da oksygennivåene minker og cellemetabolismen vil bråstoppe.
 • Biokjemiker og ernæringsfysiolog Ragnar Berg og kjemiker Fred W. Koch er blant banebryterne på dette området. Bergs forskning kom frem til at det beste for mennesker er å spise 7 ganger så mye basedannende som syredannende mat. Koch fremviste at syredannelser kunne være opphav til de aller fleste sykdommer. 
 • Otto Warburg, biokjemisk og ledende cellebiologisk, fant ut at hovedårsaken til kreft er syredannelse i kroppen. Hans arbeid omhandlet å forske på pHnivået i kreftceller sammenlignet med vanlige celler, hvor han fant at den var lavere i kreftceller.
 • Alt fra forskjølelse, dårlig hud, gikt, kronisk tretthet, IBS, svekket immunforsvar til og med kreft kan på en eller annen måte spores tilbake til et syredannende indre. En syredannende livsstil, både når det gjelder mat, sinn og bevegelse, vil gjøre at kroppen får problemer med å gjenopprette sin naturlige balanse. Slike forhold inni kroppen skaper også grobunn for dårlige bakterier og soppinnfeksjoner. 
 • Det som skjer ved overvekt av syredannende kost er at kroppen prøver å gjenopprette sin egen balanse ved å hente ut basiske mineraler fra skjellettet, organene og tennene dine. Dette kan være greit innimellom, men reservene er ikke evigvarende uten store konsekvenser. Det kan etterhvert føre til osteoporose (benskjørhet). Ironisk nok vil et kosthold fylt med melkeprodukter (som mange assosierer med å skulle styrke skjellettet) kunne føre til slike forhold i kroppen da melkeprodukter er syredannende.

What to do?

Again, it's all about balance. We want to eat 60-80% alkalizing food and 20-40% acidic food.

 • Help your body back to balance by adding more alkalizing veggies and plant-based foods, green juices, smoothies, sprouts and some types of grains.
 • Get rid of emotional stress, as stress hormones such as cortisol and adrenaline can cause all sorts of imbalances

If you are curious about what types of food are acidic and alkalizing, you can check out this overview. Funfact: Lemons are not acidic :-)

Hva kan man gjøre?

Det handler igjen om balanse, hvor man optimalt ønsker å spise 80-60% basedannende mat og 20-40% syredannende.

 • Hjelp kroppen tilbake til sin ønskede ph-verdi. Hvis du ikke allerede har gjettet det så kan du hjelpe deg selv på vei ved å spise mer grønne goder og annen plantemat, visse korntyper, grønne juicer og smoothies og spirer.
 • Det er også viktig å huske at emosjonelt stress vil frigjøre syredannende hormoner som kortisol og adrenalin som bare lager oppstandelse. Stress vil også gi deg sinnarynker, så den 60-årige versjon av deg selv vil takke deg hvis du bare begynner å bekjempe stressa-frøydis med en gang.

Hvis du lurer mer spesifikt på hva slags mat som er syre- og basedannende så kan du se på denne oversikten. Det er ikke sånn at en sitron er syredannende fordi den smaker surt (som jeg trodde først), så det kan være lurt å ta en titt! Vi skal skrive mer om dette senere også.Sources/Kilder:Store norske leksikon, https://snl.no/pHRagnar Berg: http://www.betternetworker.com/articles/view/marketing/article-marketing/disease-cannot-live-in-an-alkaline-bodyRagnar Berg og Fred W. Koch: http://www.alternativ.no/art/?id=157Kriss Carr, Crazy Sexy DietOtto Warburg: http://www.stopcancer.com/ottolecture3.htm