Balance your pH level to boost your health

Today we're gonna catch up on a little something we learned in middle school. Most of us probably already forgot these juicy facts, but it's never too late to re-discover something useful and interesting. We are talking about pH value because a well-balanced pH level is essential to the functioning of our body!Her kommer en liten catch-up fra noe vi en gang lærte på ungdomsskolen, men kanskje glemte allerede på vei ut av klasserommet, nemlig pHverdi!

pH VALUE: pH stands for "potential of hydrogen". Technically, it's the measure of the number of hydrogen ion concentration in a specific water solution. The pH value of something describes how acidic or alkaline something is. The scale runs from 0-14, where neutrality is at 7. The higher above 7 you reach, the more basic something is, and vice versa.

pH VERDI: pH står for "potential of hydrogen". Rent teknisk er det målingen av antall hydrogeninoer i en spesifikk vannløsning. pH-verdien av noe forteller hvor syre- eller basedannende det er. Skalaen går fra 0-14, hvor noe som er nøytralt har en pH på 7. Jo høyere over 7 du kommer, jo mer basisk er det, og jo mer oksygen inneholder det (og omvendt).

What's important to know?

 • In order for the body to function at full speed, your pH level needs to be within certain boundaries. Optimally, we want to tip towards the alkaline side, with a pH of the blood around 7.365. A pH below 7 can be dangerous, as the oxygen levels are reduced, and the cell metabolism will shut down.
 • The biochemist and nutritionist Ragnar Berg and chemist Fred W. Koch paved the way for the topic of pH value. Berg's research showed that eating 7 times as much alkalizing as acidic food is the best thing to do. Koch showed that acidic diets can be a source of most diseases.
 • The biochemist and cell biologist Otto Warburg found out that the main reason for cancer is the development of acidity in the blood.
 • If we are too high on acidity, the body will try to rebalance the levels by extracting alkalizing minerals from your bones, organs, and teeth. Every once in a while this is nothing to worry about, but we don't have everlasting reserves to draw from. Eventually, this can lead to osteoporosis. Ironically, a diet high on dairy products (that many people associate with strengthening the bones) can cause this situation, as dairy is acidic.

Hva trenger vi å vite?

 • For at kroppen skal fungere i topp stand ønsker vi at blodets pH holdes innenfor visse grenser. Optimalt sett ønsker vi å helle over til den basiske siden, med en pH-verdi i blodet på ca 7.365. En pH under 7 er ekstremt farlig, da oksygennivåene minker og cellemetabolismen vil bråstoppe.
 • Biokjemiker og ernæringsfysiolog Ragnar Berg og kjemiker Fred W. Koch er blant banebryterne på dette området. Bergs forskning kom frem til at det beste for mennesker er å spise 7 ganger så mye basedannende som syredannende mat. Koch fremviste at syredannelser kunne være opphav til de aller fleste sykdommer. 
 • Otto Warburg, biokjemisk og ledende cellebiologisk, fant ut at hovedårsaken til kreft er syredannelse i kroppen. Hans arbeid omhandlet å forske på pHnivået i kreftceller sammenlignet med vanlige celler, hvor han fant at den var lavere i kreftceller.
 • Alt fra forskjølelse, dårlig hud, gikt, kronisk tretthet, IBS, svekket immunforsvar til og med kreft kan på en eller annen måte spores tilbake til et syredannende indre. En syredannende livsstil, både når det gjelder mat, sinn og bevegelse, vil gjøre at kroppen får problemer med å gjenopprette sin naturlige balanse. Slike forhold inni kroppen skaper også grobunn for dårlige bakterier og soppinnfeksjoner. 
 • Det som skjer ved overvekt av syredannende kost er at kroppen prøver å gjenopprette sin egen balanse ved å hente ut basiske mineraler fra skjellettet, organene og tennene dine. Dette kan være greit innimellom, men reservene er ikke evigvarende uten store konsekvenser. Det kan etterhvert føre til osteoporose (benskjørhet). Ironisk nok vil et kosthold fylt med melkeprodukter (som mange assosierer med å skulle styrke skjellettet) kunne føre til slike forhold i kroppen da melkeprodukter er syredannende.

What to do?

Again, it's all about balance. We want to eat 60-80% alkalizing food and 20-40% acidic food.

 • Help your body back to balance by adding more alkalizing veggies and plant-based foods, green juices, smoothies, sprouts and some types of grains.
 • Get rid of emotional stress, as stress hormones such as cortisol and adrenaline can cause all sorts of imbalances

If you are curious about what types of food are acidic and alkalizing, you can check out this overview. Funfact: Lemons are not acidic :-)

Hva kan man gjøre?

Det handler igjen om balanse, hvor man optimalt ønsker å spise 80-60% basedannende mat og 20-40% syredannende.

 • Hjelp kroppen tilbake til sin ønskede ph-verdi. Hvis du ikke allerede har gjettet det så kan du hjelpe deg selv på vei ved å spise mer grønne goder og annen plantemat, visse korntyper, grønne juicer og smoothies og spirer.
 • Det er også viktig å huske at emosjonelt stress vil frigjøre syredannende hormoner som kortisol og adrenalin som bare lager oppstandelse. Stress vil også gi deg sinnarynker, så den 60-årige versjon av deg selv vil takke deg hvis du bare begynner å bekjempe stressa-frøydis med en gang.

Hvis du lurer mer spesifikt på hva slags mat som er syre- og basedannende så kan du se på denne oversikten. Det er ikke sånn at en sitron er syredannende fordi den smaker surt (som jeg trodde først), så det kan være lurt å ta en titt! Vi skal skrive mer om dette senere også.Sources/Kilder:Store norske leksikon, https://snl.no/pHRagnar Berg: http://www.betternetworker.com/articles/view/marketing/article-marketing/disease-cannot-live-in-an-alkaline-bodyRagnar Berg og Fred W. Koch: http://www.alternativ.no/art/?id=157Kriss Carr, Crazy Sexy DietOtto Warburg: http://www.stopcancer.com/ottolecture3.htm